Notion: N0553 Notion originale: hizkuntza ofizial

télécharger 8.58 Kb.
titreNotion: N0553 Notion originale: hizkuntza ofizial
date de publication19.12.2019
taille8.58 Kb.
typeDocumentos
d.20-bal.com > loi > Documentos
Notion: N0553

Notion originale: hizkuntza ofizial

Notion traduite: langue officielle


Autre notion traduite avec le même therme: (français) langue officielle


Autre notion traduite avec le même therme: (espagnol) lengua oficial


Autre notion traduite avec le même therme: (russe) официальный язык


Document: D336

Titre: Euskal Herriko Autonomi Estatutua, Gernikako Estatutua, EHAA, 1979ko urtarrilaren 15ª [6. Artikulua, lehen zenbakia]

Titre traduit: Statut d'Autonomie du Pays basque, 1979, Statut de Guernika, Bulletin Officiel du Pays basque, 15 janvier 1979 [Article 6, Alinéa 1]

Type: juridique - constitution (national/fédéral)

Langue: basque


Extrait E2367

1. Euskarak, Euskal Herriaren berezko hizkuntza denez, hizkuntza ofizialen maila izango du Euskal Herrian gaztelaniarekin batera, eta guztiek dute bi hizkuntzok ezagutzeko eta erabiltzeko eskubidea.

1. Le basque, langue propre du Pays basque, sera considérée comme langue officielle du Pays basque tout comme le castillan, et tout citoyen a le droit de connaitre et d'utiliser ces deux langues.

Document: D443

Titre: 10/1982 Legea, Azaroaren 24ko 10/1982 Legea, Euskararen erabilera normalizatzeko oinarrizko legea, EHAA, 1982ko azaroaren 24a [Aintzin solasa]

Titre traduit: Loi 10/1982, Loi 10/1982 du 24 novembre, Loi de normalisation de l'usage du basque, Bulletin Officiel du Pays basque, 24 novembre 1982 [Préface]

Type: juridique - loi organique (national/fédéral)

Langue: basque


Extrait E2368

Konstituzioak eta Autonomia Estatutuak Euskal Autonomia Erkidegoko herriaginteen esku jartzen dute euskararen erabilera normalizatzera eta garatzera bideratutako neurriak hartzea, bere bi ikuspegiak kontutan hartuz: bai euskal herriaren kultura-ondarearen funtsezko osagai denez eta bai, gaztelaniarekin batera, Autonomia Erkidegoko lurraldean erabilera ofizialeko hizkuntza denez.
Horretaz, bada, euskara gure Erkidegoaren nortasunaren ezaugarri nabarmenena eta objetiboena dela ezagutzen dugu eta, euskara jakinez eta erabiliz, gizakiak erkidegoan bete-betean txertatzeko tresna dela.
Euskara euskal herriaren hizkuntza propioa izateak eta gaztelaniarekin batera hizkuntza ofizial izateak, arrazoi bat ala beste dela-eta euskara erabili ezin duten herritarren eskubideei inongo kalterik ez die ekarri behar, inondik inora, Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 6, artikuluaren 3. zenbakian propio esaten denarekin bat.
Hizkuntza Euskal Herriko herritar guztien integrazio-tresna gisa aitortuz gero, euskal herritarrek hizkuntza arloan dituzten eskubideak lege-antolamenduan jasotzeari ekin behar zaio eta, bereziki, hizkuntza ofizial bietako edozeinetan hitz egitekoa eta euskal herria gordailu duen kultura-ondarearen funtsezko zati den aldetik gure hizkuntzari zor zaion babesaren ziurtasuna.
Legearen oinarri diren printzipio orokorretatik abiatuta, Atariko Tituluak euskara Euskal Herriko Autonomia Erkidegoaren hizkuntza propio gisa aitortzen du eta euskara eta gaztelania bere lurraldean hizkuntza ofizial gisa. Titulu berean hizkuntza-arrazioengatiko bereizkeria galarazten da.

La Constitution et le Statut d'Autonomie confèrent aux pouvoirs publics de la Communauté autonome basque le pouvoir d'adopter des mesures visant à assurer l'essor et la normalisation de l'utilisation du basque, en prenant en considération sa double dimension de partie fondamentale du patrimoine culturel du peuple basque et, conjointement avec le castillan, de langue d'utilisation officielle sur le territoire de la Communauté autonome.
Il s'agit de reconnaître le basque comme le signe le plus visible et l'objectif de l'identité de notre communauté et comme un instrument d'intégration complète de l'individu chez elle, par sa connaissance et son utilisation.
Le caractère du basque comme langue propre du peuple basque et comme langue officielle conjointement avec le castillan ne doit en aucun cas signifier qu'il diminue les droits des citoyens qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas l'utiliser, conformément à ce qui est expressément établi à l'Alinéa 3 de l'Article 6 du Statut d'Autonomie du Pays basque.
Reconnaissant la langue comme élément intégrateur de tous les citoyens du Pays basque, on doit incorporer à notre juridiction les droits des citoyens basques en matière linguistique, particulièrement le droit de s'exprimer dans l'une ou l'autre des deux langues officielles, et la garantie de la défense de notre langue comme partie essentielle d'un patrimoine culturel, dont le peuple basque est dépositaire.
À partir des principes généraux inspirant la loi, au Titre préliminaire le basque est reconnu comme langue propre de la Communauté autonome du Pays basque, et le basque ainsi que le castillan sont reconnus comme langues officielles à l'intérieur de son territoire. Le même Titre proscrit la discrimination en raison de la langue.

Document: D447

Titre: Abuztuaren 10eko 13/1982 Lege Organikoa, 1982, Nafarroako Foru Eraentza Birrezarri eta Hobetzeari buruzko Lege Organikoa, EAO, 1982ko abuztuaren 16a [9. Artikulua, aldaketak: martxoaren 26ko 1/2001 Lege Organikoa]

Titre traduit: Loi Organique 13/1982 du 10 août, 1982, Loi Organique de Réintégration et d'Amélioration du Régime Foral de Navarre, Bulletin Officiel de l'État, 16 août 1982 [Article 9, modifié par :Loi Organique 1/2001 du 26 mars].

Type: juridique - loi organique (national/fédéral)

Langue: basque


Extrait E2372

1. Gaztelera da Nafarroako hizkuntza ofiziala.
2. Euskarak ere hizkuntza ofizialaren maila izanen du Nafarroako eskualde euskaldunetan.
Foru lege batek eskualde horiek zehaztu, euskararen erabilera ofiziala arautu eta Estatuko legeria orokorra abiapuntutzat harturik, hizkuntza horren irakaskuntza antolatuko du.

1. Le castillan est la langue officielle de la Navarre.
2. Le basque sera également considéré comme langue officielle dans les territoires bascophones de Navarre.
Une loi forale déterminera ces territoires, réglementera l'utilisation officielle du basque et, dans le cadre de la législation générale de l'État, organisera l'enseignement de cette langue.

similaire:

Notion: N0553 Notion originale: hizkuntza ofizial iconNotion: N0542 Notion originale: langues régionales mélanésiennes

Notion: N0553 Notion originale: hizkuntza ofizial iconNotion: N0426 Notion originale: minoranza linguistica storica

Notion: N0553 Notion originale: hizkuntza ofizial iconNotion: N0555 Notion originale: langue étrangère ou régionale

Notion: N0553 Notion originale: hizkuntza ofizial iconNotion: N0548 Notion originale: langue de France

Notion: N0553 Notion originale: hizkuntza ofizial iconNotion: N0526 Notion originale: idioma minoritario

Notion: N0553 Notion originale: hizkuntza ofizial iconNotion: N0199 Notion originale: minority language

Notion: N0553 Notion originale: hizkuntza ofizial iconNotion: N0140 Notion originale: parler local

Notion: N0553 Notion originale: hizkuntza ofizial iconNotion: N0208 Notion originale: national language

Notion: N0553 Notion originale: hizkuntza ofizial iconNotion: N0195 Notion originale: regional language

Notion: N0553 Notion originale: hizkuntza ofizial iconNotion: N0204 Notion originale: vernacular


Tous droits réservés. Copyright © 2016
contacts
d.20-bal.com